เป็นสถาบันชั้นนำด้านวิทยาการอิสลาม
ที่ยึดหลักวะสะฏียะฮ์ (อิสลามกลาง) ของประเทศและภูมิภาค

หลักสูตรที่เปิดสอน

กิจกรรม

คณาจารย์เเละบุคลากรสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการอิสลาม ร่วมแลกเปลี่ยนลงมือปฏิบัติ จัดทำ course learning outcomes และร่างแผนการเรียนรู้ของรายวิชาภาคเรียนที่ 1-2567 ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์เเละบุคลากรสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการอิสลาม ร่วมแลกเปลี่ยนลงมือปฏิบัติ จัดทำ course learning outcomes และร่างแผนการเรียนรู้ของรายวิชาภาคเรียนที่ 1-2567

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"  สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา อนุสาขาอิสลามศึกษา ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา อนุสาขาอิสลามศึกษา

ขอแสดงความยินดี ดร.นุรซีตา เพอแสละ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF) ระดับวิชชาจารย์ ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดี ดร.นุรซีตา เพอแสละ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF) ระดับวิชชาจารย์

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผู้ปฎิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผู้ปฎิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" สายวิชาการ ประจำปี 2567 ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" สายวิชาการ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" ประจำปี 2567 ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" ประจำปี 2567

นักศึกษานานาชาติได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ระดับวิทยาเขตในโครงการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ข่าวมอบรางวัล

นักศึกษานานาชาติได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ระดับวิทยาเขตในโครงการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

งานปัณฑิตศึกษาจัดโครงการ Research Colloquium โดยมีผู้เข้าร่วมในระดับบัณฑิตศึกษาจาก คณะวิทยาการอิสลาม และมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ข่าวกิจกรรม

งานปัณฑิตศึกษาจัดโครงการ Research Colloquium โดยมีผู้เข้าร่วมในระดับบัณฑิตศึกษาจาก คณะวิทยาการอิสลาม และมหาวิทยาลัยฟาฎอนี

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ร่วมส่งแรงเชียร์นักศึกษาคณะวิทยาการอิสลามเข้าร่วมการแข่งขัน "โต้วาทีภาษาอาหรับระดับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ประเทศกาตาร์ ข่าวนักศึกษา

ร่วมส่งแรงเชียร์นักศึกษาคณะวิทยาการอิสลามเข้าร่วมการแข่งขัน "โต้วาทีภาษาอาหรับระดับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ประเทศกาตาร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ข่าวบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ทุนสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ข่าวบัณฑิตศึกษา

ทุนสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการอิสลาม (เฟสที่ 2) วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการอิสลาม (เฟสที่ 2) วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ขอเรียนเชิญ มุสลีมีน เเละมุสลีมะฮฺทุกท่านร่วม.. ละหมาดอิสติสกออ์ (ละหมาดขอฝน) ณ ลานจอดรถมัสยิดกลางปัตตานี ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ มุสลีมีน เเละมุสลีมะฮฺทุกท่านร่วม.. ละหมาดอิสติสกออ์ (ละหมาดขอฝน) ณ ลานจอดรถมัสยิดกลางปัตตานี

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอาจารย์ ม.อ. อีกวาระ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอาจารย์ ม.อ. อีกวาระ

ขอเรียนเชิญประชาคม ม.อ. มุสลีมีน มุสลีมะฮฺ เเละพี่น้องทุกท่านร่วละหมาดขอฝน (ละหมาดอิสติสกออ์) วันที่ 2 พ.ค. 2567 ณ ลานหน้าศาลาละหมาด ม.อ.ปัตตานี ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญประชาคม ม.อ. มุสลีมีน มุสลีมะฮฺ เเละพี่น้องทุกท่านร่วละหมาดขอฝน (ละหมาดอิสติสกออ์) วันที่ 2 พ.ค. 2567 ณ ลานหน้าศาลาละหมาด ม.อ.ปัตตานี

ข่าวประกาศทั้งหมด

5

สาขาวิชา

6

หลักสูตร

1

หลักสูตรนานาชาติ

10

หน่วยงานภายใน
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

ชมเว็บไซต์
ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ

ชมเว็บไซต์
dean

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000