รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ปีการศึกษา 2558 – รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA – ปีการศึกษา 2558 DOWNLOAD

– ผลการประเมินจากผู้ประเมิน Site Visit เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 DOWNLOAD

—————————————-

ปีการศึกษา 2557 – รายงานการประเมินตนเอง  – ปีการศึกษา 2557 + ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน  DOWNLOAD