ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม ได้ออกแบบให้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีมและคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับอิสลาม โดยได้แบ่งความเชี่ยวชาญในสองด้านคือ

  • แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์อิสลาม
  • แขนงวิชาการจัดการในอิสลาม

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในสังคม สอดคล้องกับหลักการของอิสลาม และการดำรงตนในพหุสังคมได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

1) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ในเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม ทั้งแนวคิด โมเดล และหลักการในการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนการประยุกต์แนวคิดดังกล่าวในบริบทสังคมปัจุบันและบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้

2) พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณของนักศึกษา ผ่านทางเทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลและแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

3) เตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับอาชีพที่หลากหลายในอนาคต ในหน่วยงานของรัฐ ธุรกิจเอกชน ภาคการเงินอิสลาม รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

4) พัฒนาทักษะการนำเสนอของนักศึกษาทั้งโดยวาจาและงานเขียน ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการจัดการข้อมูล ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5) พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำของนักศึกษาในการทำประโยชน์กับผู้อื่น ประพฤติตนสะท้อนจริยธรรมตามหลักการอิสลามและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ