อาชีพในอนาคต

  • สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์อิสลาม บริษัทตะกาฟุล เป็นต้น
  • หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่การคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น
  • พนักงานในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
  • ครู อาจารย์ ผู้สอนทางด้านเศรษฐศาสตร์อิสลาม
  • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม