อาจารย์

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

aris

อ.อริศ หัสมา  – หัวหน้าแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

Email: aris.h@psu.ac.th

Phone: +668 2429 2478

Dr.Tawat Noipom

ดร.ธวัช นุ้ยผอม

Email: noipom2000@yahoo.com

Phone:

Dr.Mahmood Hayeemad

ดร.หมะหมูด หะยีหมัด

Email: mood_thai@hotmail.com

Phone:

Darwish Mustafa Yacoub Moawad

อ.ดาร์วิช เมาวาด

Email: mdarwish@bunga.pn.psu.ac.th

Phone:

Rulee Nuh

อ.รุสลี นุห์ (ลาศึกษาต่อ)

Email: rusleenuh@gmail.com

Phone:

Assoc.Prof.Abdullah Abru

ร.ศ.อับดุลเลาะ อับรู

Email:

Phone: