แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

 1. CIS-CO-001 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา FILE
 2. CIS-CO-002 แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
 3. CIS-CO-003 แบบใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา (ถ้ามี)
 4. CIS-CO-004 แบบคำร้องทั่วไป (ถ้ามี)
 5. CIS-CO-005 แบบคําร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 6. CIS-CO-006 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
 7. CIS-CO-008 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา และที่ตั้งหน่วยงาน
 8. CIS-CO-009 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
 9. CIS-CO-010 แบบแจ้งโครงร่าง / รายงานการปฏิบัติงาน
 10. CIS-CO-013 แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์
 11. CIS-CO-019 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 12. CIS-CO-022 แบบแจ้งผลการติดต่อสถานประกอบการ
 13. CIS-CO-023 แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 14. CIS-CO-024 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา