Calendar

 

พฤษภาคม-สิงหาคม ประชาสัมพันธ์และประสานสถานประกอบการเรื่องขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
กันยายน นักศึกษายื่นใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา
กันยายน-ตุลาคม ติดตามใบตอบรับเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ
ตุลาคม งานสหกิจศึกษาจัดทำแบบฟอร์มและเอกสารในการดำเนินงานสหกิจศึกษา ทั้งส่วนของนักศึกษา สถานประกอบการ เจ้าหน้าสหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
19 ตุลาคม 2558 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
19 ตุลาคม 2558 ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ พร้อมเงื่อนไขคุณสมบัติของตำแหน่งงาน (รอบที่ 1)
19-21 ตุลาคม 2558 รับใบสมัครงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 (ตามแบบฟอร์ม)
22 ตุลาคม 2558 สถานประกอบการร่วมคัดเลือกและสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา
23 ตุลาคม 2558 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
26 ตุลาคม 2558 นักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อม (10 ชม.)
2-5 พฤศจิกายน 2558 คณาจารย์ในแผนกฯเข้าอบรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
9 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อม (10 ชม.)
9 พฤศจิกายน 2558 ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ พร้อมเงื่อนไขคุณสมบัติของตำแหน่งงาน (รอบที่ 2)
9-11 พฤศจิกายน 2558 รับใบสมัครงานนักศึกษาหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (ตามแบบฟอร์ม)
12 พฤศจิกายน 2558 สถานประกอบการร่วมคัดเลือกและสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา
13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2
16 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อม (10 ชม.)
2 ธันวาคม 2558 อาจารย์ ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาให้คำปรึกษาและอนุมัติลงทะเบียนในราย วิชา สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต
21 ธันวาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษา” เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
4 มกราคม 2559 (วันแรกเปิดภาคการศึกษา) ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
1 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน(ตามแบบฟอร์ม)
8 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งรายละเอียดของตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์ม)
15 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา ออกนิเทศงานเพื่อติดตามงานของนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาตามภาระงานที่ได้ รับมอบหมาย ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 1 (ตามแบบฟอร์ม)
22 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งหัวข้อทำโครงร่าง (โครงงาน) การศึกษา (ตามแบบฟอร์ม) ซึ่งหัวข้อและเนื้อหาโครงร่างการศึกษานั้นจะต้องยึดตามที่องค์กรผู้ใช้ บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา
15 มีนาคม 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา ออกนิเทศงานเพื่อติดตามงานของนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาตามภาระงานที่ได้ รับมอบหมาย ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 2 (ตามแบบฟอร์ม)
10 เมษายน 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา ออกนิเทศงานเพื่อติดตามงานของนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาตามภาระงานที่ได้ รับมอบหมาย ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (ตามแบบฟอร์ม)
30 เมษายน 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
30 เมษายน 2559 วันสุดท้ายของการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
3 พฤษภาคม 2559 สถานประกอบการส่งแบบประเมินผลรายงานนักศึกษา (ตามแบบฟอร์ม)
5 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา นัดนักศึกษาเพื่อประชุมและรับฟังการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมหลังจากเสร็จ สิ้นการปฏิบัติงาน
10 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาร่วมกับงานสหกิจศึกษา จัด ”ปัจฉิมนิเทศ” เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอภาพรวมผลการปฏิบัติงานฯ การจัดทำบอร์ด การจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พิธีการมอบสัมฤทธิบัตรรับรองการผ่านการปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา รวมทั้งการส่งรายงานวิชาการผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ตามแบบฟอร์ม) จำนวน 1 เล่ม
12 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา รวบรวมคะแนนและบันทึกการส่งเกรดนักศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สำนักทะเบียนและ บริการการศึกษากำหนด
12 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา ส่งผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาให้แก่งานสหกิจศึกษา (ตามแบบฟอร์ม)