ปฏิทินสหกิจศึกษา

นักศึกษารหัส 57 ฝีกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

สิงหาคม – กันยายน ประชาสัมพันธ์และประสานสถานประกอบการเรื่องขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1 – 30 กันยายน นักศึกษายื่นใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา
20 ตุลาคม ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไปยังสถานประกอบการ
20 – 30 ตุลาคม แจ้งความจำนงสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา
1 – 15 พฤศจิกายน อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
20 พฤศจิกายน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาให้คำปรึกษาและอนุมัติลงทะเบียนในรายวิชา สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต
8 มกราคม (วันแรกเปิดภาคการศึกษา) ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
15 มกราคม นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน(ตามแบบฟอร์ม)
15 มกราคม นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งรายละเอียดของตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์ม)
30 มกราคม นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งหัวข้อทำโครงร่าง (โครงงาน) การศึกษา (ตามแบบฟอร์ม) ซึ่งหัวข้อและเนื้อหาโครงร่างการศึกษานั้นจะต้องยึดตามที่องค์กรผู้ใช้ บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา
มกราคม – เมษายน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา ออกนิเทศงานเพื่อติดตามงานของนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาตามภาระงานที่ได้ รับมอบหมาย ณ สถานประกอบการ (ตามแบบฟอร์ม)
23 – 30 เมษายน นักศึกษา นำเสนอผลการทำโครงงานให้สถานประกอบการรับทราบ (**โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังพร้อมกับสถานปรกอบการหรือบันทึกการนำเสนอเป็นไฟล์ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในภายหลัง)
30 เมษายน วันสุดท้ายของการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
10 พฤษภาคม วันสุดท้าย นักศึกษาส่งรายงานการปฏิบัติงาน รายงานโครงงาน และไวนิลบทคัดย่อ พร้อมใบประเมินการฝึกสหกิจศึกษา
14 พฤษภาคม “ปัจฉิมนิเทศ” เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานฯ การจัดทำบอร์ด การจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พิธีการมอบสัมฤทธิบัตรรับรองการผ่านการปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา
18 พฤษภาคม อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา รวบรวมคะแนนและบันทึกการส่งเกรดนักศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สำนักทะเบียนและบริการการศึกษากำหนด

นักศึกษารหัส 58 ฝีกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

มกราคม – กุมภาพันธ์ ประชาสัมพันธ์และประสานสถานประกอบการเรื่องขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1 – 28 กุมภาพันธ์ นักศึกษายื่นใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา
20 มีนาคม ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไปยังสถานประกอบการ
20 – 30 มีนาคม แจ้งความจำนงสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา
1 – 15 เมษายน อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
20 พฤษภาคม อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาให้คำปรึกษาและอนุมัติลงทะเบียนในรายวิชา สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต
15 สิงหาคม (วันแรกเปิดภาคการศึกษา) ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
30 สิงหาคม นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน(ตามแบบฟอร์ม)
30 สิงหาคม นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งรายละเอียดของตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์ม)
15 กันยายน นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งหัวข้อทำโครงร่าง (โครงงาน) การศึกษา (ตามแบบฟอร์ม) ซึ่งหัวข้อและเนื้อหาโครงร่างการศึกษานั้นจะต้องยึดตามที่องค์กรผู้ใช้ บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา
สิงหาคม – พฤศจิกายน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา ออกนิเทศงานเพื่อติดตามงานของนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาตามภาระงานที่ได้ รับมอบหมาย ณ สถานประกอบการ (ตามแบบฟอร์ม)
23 – 27 พฤศจิกายน นักศึกษา นำเสนอผลการทำโครงงานให้สถานประกอบการรับทราบ (บันทึกการนำเสนอเป็นไฟล์ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในภายหลัง)
27 พฤศจิกายน วันสุดท้ายของการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
10 ธันวาคม วันสุดท้าย นักศึกษาส่งรายงานการปฏิบัติงาน รายงานโครงงาน และไวนิลบทคัดย่อ พร้อมใบประเมินการฝึกสหกิจศึกษา
14 ธันวาคม ”ปัจฉิมนิเทศ” เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานฯ การจัดทำบอร์ด การจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พิธีการมอบสัมฤทธิบัตรรับรองการผ่านการปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา
18 ธันวาคม อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา รวบรวมคะแนนและบันทึกการส่งเกรดนักศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สำนักทะเบียนและ บริการการศึกษากำหนด