ประกาศ

ข่าวใหม่ | รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์โครงการสหกิจศึกษา 2558 รอบที่ 1

ข่าวใหม่ | รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจ 2558 รอบที่ 1

ข่าวใหม่ | นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานใน ภาคเรียนที่ 2/2558 โปรดแจ้งชื่อและสถานประกอบการที่จะไปฝึกงานที่ นายมูฮัมหมัด อีแมดือเระ (แบมะ) เจ้าหน้าที่ภาควิชาอิสลามศึกษา ภายในวันที่ 19-22/10/2558