​โครงการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลของนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 2

โครงการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลของนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Halal Business Plan Contest –HBPC 2017) 1.หลักการและเหตุผล การนำเสนอแผนธุรกิจถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่ง ต่อกระบวนการจัดทำหรือการเขียนแผนธุรกิจ และในปัจจุบันที่แผนธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เนื่องจากแผนธุรกิจถือได้ว่าเป็นเอกสาร หรือเครื่องมือสำคัญ ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินของผู้ประกอบการ หรือธุรกิจ ส่วนใหญ่แล้วมักจะมุ่งเน้นในเรื่องของวิธีการหรือความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ การเขียน…

​โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 (Islamic Economics and Finance Quiz –IEFQ 2017) 1.หลักการและเหตุผล ระบบเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามถือเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นที่สุดของโลกมุสลิมโดยเฉพาะในส่วนของระบบการเงินการธนาคารของโลกในศตวรรษนี้ดัวยกับอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ10-15เปอร์เซ็นต์ต่อปีมีสถาบันการเงินอิสลามมากกว่า250สถาบันกระจายอยู่ใน75ประเทศทั่วโลกเป็นผลทำให้Islamic Financial Institutions เป็นภาคธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกการเงินปัจจุบันการประสบความสำเร็จอย่างมากของIslamic Financial Institutions ในเวลาอันสั้นนั้นเป็นการสวนกับคำปรามาสของเหล่าผู้ปฏิเสธศรัทราที่ว่าธุรกิจธนาคารที่ปราศจากดอกเบี้ยไม่มีทางที่จะดำเนินการได้และยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงคำอ้างที่ว่า “ดอกเบี้ยนั้นมีประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำรงไว้คู่กับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เพราะมันเป็นตัวจูงใจที่ก่อให้เกิดการออมและการลงทุนเป็นเครื่องมืออย่างดีในการกระตุ้นการเจริญทางเศรษฐกิจหากการคงอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม” นั้นไม่เป็นความจริงยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นข้อพิสูจน์และยินยันถึงความเป็นสัจธรรมที่แท้จริงของหลักคำสอนของอิสลามที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกแง่มุมของชีวิตไม่เว้นแม้แต่ด้านเศรษฐศาสตร์การครองชีพธุรกิจและการเงิน…

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนซากาต ครั้งที่ 2/2017

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับทุนซากาตได้ที่หัวหน้าแผนกฯ 5720410084 นางสาวมัรดีย๊ะ อีแต 5720410241 นางสาวมาลิญญ่า เจ๊ะบ่าว โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย 1 ชุด รับได้ก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาที่ยื่นความจำนงขอรับทุนแล้ว แต่ไม่ได้รอบนี้ อินชาอัลลอฮฺ รอบต่อไปอาจเป็นริสกีของเรา  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนซากาต ครั้งที่ 1/2017

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับทุนซากาตได้ที่หัวหน้าแผนกฯ 5720410053 นางสาวกูมาสือนะห์ รงโซะ 5920410064 นางสาว ราฟีดาฮ์ มะดีเยาะ 5820410102 นางสาวกาญจนา หมาดสตูล 5920410059 นางสาวซูลีฮะห์  เจ๊ะเต๊ะ 5920410069 นายอิรฟัน สาและ โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย 1 ชุด…

ทุนศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศ Lithuania

ใครสนใจไปหาประสบการณ์ หาเพื่อน หาความรู้ ระยะเวลาสั้นๆ 1เดือน แล้วมีคนจ่ายให้ มีข่าวมาฝาก ตามลิ้งนี้ครับ http://stipendijos.lt/en/call-for-lithuanian-language-and-culture-summer-courses

รายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา 2558

ดร.ธวัช นุ้ยผอม 5520410022 ซูราณี การีอูมา 5520410047 นูรฮูดา นิระเฮง 5520410051 นูรีฮัน อะไตย 5520410086 สุนิสา มะลี 5520410109 อานีรา ฮายีเจ๊ะอาแว 5520410117 อุสมาน ละซอ…

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษารุ่นที่ 1

ขอเชิญนักศึกษาเอกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามชั้นปีที่ 4 ทุกคน (บังคับ) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22-23 ธันวาคม 2558 ที่ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักศึกษาแจ้ง size เสื้อที่ ธราวุธ  …

สอบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังจากสิ้นสุดการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 /2558 เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาประเมินตนเองในแบบสอบถามต่อไปนี้ ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้เรียนผ่านไปในวิชานั้นๆ โดยจาก 18 วิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน จะทำการสุ่มประเมินแค่ 25% คิดเป็น แค่ 5 รายวิชาต่อไปนี้ ให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาต่อไปนี้ เข้าไปตอบแบบประเมินตามลิ้ง หลังชื่ออาจารย์ผู้สอน (ใช้เวลาไม่นาน) ที่สำคัญมีผลต่อการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยครับ…

ISEM Game 2015

ขอเชิญพี่ๆน้องๆ นักศึกษาแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม ร่วมแข่งและส่งแรงเชียร์ กีฬาของพวกเรา ในวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2015 ณ สนามสาธิต มากันเยอะๆ น่ะครับ