​โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

20427867_1390420304386478_519151353_n

โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

(Islamic Economics and Finance Quiz –IEFQ 2017)

1.หลักการและเหตุผล
ระบบเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามถือเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นที่สุดของโลกมุสลิมโดยเฉพาะในส่วนของระบบการเงินการธนาคารของโลกในศตวรรษนี้ดัวยกับอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ10-15เปอร์เซ็นต์ต่อปีมีสถาบันการเงินอิสลามมากกว่า250สถาบันกระจายอยู่ใน75ประเทศทั่วโลกเป็นผลทำให้Islamic Financial Institutions เป็นภาคธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกการเงินปัจจุบันการประสบความสำเร็จอย่างมากของIslamic Financial Institutions ในเวลาอันสั้นนั้นเป็นการสวนกับคำปรามาสของเหล่าผู้ปฏิเสธศรัทราที่ว่าธุรกิจธนาคารที่ปราศจากดอกเบี้ยไม่มีทางที่จะดำเนินการได้และยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงคำอ้างที่ว่า “ดอกเบี้ยนั้นมีประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำรงไว้คู่กับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เพราะมันเป็นตัวจูงใจที่ก่อให้เกิดการออมและการลงทุนเป็นเครื่องมืออย่างดีในการกระตุ้นการเจริญทางเศรษฐกิจหากการคงอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม” นั้นไม่เป็นความจริงยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นข้อพิสูจน์และยินยันถึงความเป็นสัจธรรมที่แท้จริงของหลักคำสอนของอิสลามที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกแง่มุมของชีวิตไม่เว้นแม้แต่ด้านเศรษฐศาสตร์การครองชีพธุรกิจและการเงิน

    แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดโครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นข้างต้นให้กับเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมในวันข้างหน้า การเรียนที่ดีเลิศเพียงอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอต่อสภาพการแข่งขันที่สูงได้นักเรียนจึงต้องมีศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมควบคู่กันไปการวางแผนงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สั่งสมมาจากประสบการณ์ทั้งสิ้นการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการนี้จึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนโดยการดึงเอาสิ่งที่สั่งสมมาออกมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนในสถานศึกษาและต่างสถานศึกษารวมไปถึงคณะครูอาจารย์อันจะส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจฮาลาลอย่างยั่งยืนในอนาคตสำหรับภูมิภาคนี้

2.วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์อิสลามและการเงินอิสลามแก่สาธารณะ

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม

2.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้สอน นักศึกษา และนักเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม

2.4 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนในต่างสถานศึกษารวมไปถึงคณะครูอาจารย์

2.5 เพื่อพัฒนาทักษะในการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามของนักเรียน

3.กลุ่มเป้าหมาย

3.1 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 40 คน

3.2 การจัดกิจกรรมตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามโดยนักศึกษาเอกเศรษฐศาสตร์อิสลาม จำนวน 40 คน

3.3 ผู้สนใจที่เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 200 คน

4.วัน เวลาและสถานที่

    วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้อง Press Conferenceอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

5.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

    แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

6.รูปแบบการดำเนินโครงการ

เปิดรับสมัครทีมแข่งขันการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 2 คน

คัดเลือกทีมที่เข้าแข่งขันจำนวน 20 ทีม

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม ข้อละ 5 นาที เฉลย 5 นาที รวมข้อละ 10 นาที จำนวน 10 ข้อ รวม 100 นาที

การมอบรางวัล

– มอบรางวัลที่ 1, 2 และ 3 สำหรับทีมที่เข้าประกวด

– มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน

นิทรรศการให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม

7.กำหนดการการดำเนินโครงการ

เปิดรับสมัคร (ทีมละ 2 คน)             วันที่ 24 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน        วันที่ 11 สิงหาคม 2560

การแข่งขัน                    วันที่ 17 สิงหาคม 2560

8.ลักษณะและขอบข่ายของการแข่งขันตอบปัญหา

    เนื้อหาที่ใช้ในการตอบปัญหา

เศรษฐศาสตร์อิสลามเบื้องต้น

การเงินอิสลามเบื้องต้น

กลุ่มสาระสังคมศึกษา สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนสามารถประมวลความรู้ ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามผ่านทางการตอบปัญหา

นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์และทักษะการแข่งขันทางวิชาการมากขึ้น

ผู้สนใจเข้าใจองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามเพิ่มขึ้น

10.ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์อริศ หัสมา    หัวหน้าแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

กำหนดการ

โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

(Islamic Economics and Finance Quiz –IEFQ 2017)

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560

ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

———————————————-

เวลา                กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 09.15น.        กล่าวรายงานโดย อ.อริศ หัสมา ประธานโครงการ

                เปิดโครงการโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

09.15 – 11.45 น.        การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม

11.45 – 13.15 น.        รับประทานอาหารเที่ยง ละหมาด

13.15 – 14.00 น.         การประชุมคณะกรรมการเพื่อรวบรวมคะแนน

14.00 – 15.00 น.        การประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล

                โดย อ.อริศ หัสมา

                หัวหน้าแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

15.00 น.             ปิดโครงการโดยหัวหน้าแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *