​โครงการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลของนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 2

โครงการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลของนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 2

(Halal Business Plan Contest –HBPC 2017)

1.หลักการและเหตุผล 

    การนำเสนอแผนธุรกิจถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่ง ต่อกระบวนการจัดทำหรือการเขียนแผนธุรกิจ และในปัจจุบันที่แผนธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เนื่องจากแผนธุรกิจถือได้ว่าเป็นเอกสาร หรือเครื่องมือสำคัญ ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินของผู้ประกอบการ หรือธุรกิจ ส่วนใหญ่แล้วมักจะมุ่งเน้นในเรื่องของวิธีการหรือความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ การเขียน และโครงสร้างของแผนธุรกิจ จะแสดงข้อมูลรายละเอียดใดจึงจะถูกต้องเหมาะสม โดยละเลยในเรื่องของการนำเสนอแผนธุรกิจ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังจากได้จัดทำแผนธุรกิจเป็นที่เรียบร้อย แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่องของการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นำผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังด้วยเช่นกัน   

    ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดโครงการประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจฮาลาล ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุน ยิ่งในยุคการแข่งขันของสังคมโลกด้วยแล้ว การเรียนที่ดีเลิศเพียงอย่างเดียว ไม่อาจเพียงพอต่อสภาพการแข่งขันที่สูงได้ นักศึกษาจึงต้องมีศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการกิจกรรมและทักษะในการทำธุรกิจควบคู่กันไป การวางแผนงาน การเตรียมความพร้อม การดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สั่งสมมาจากประสบการณ์ทั้งสิ้น การจัดโครงการนำเสนอแผนธุรกิจฮาลาลนี้ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถพัฒนานักศึกษาโดยการดึงเอาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจฮาลาลอย่างยั่งยืนในอนาคตสำหรับภูมิภาคนี้

2.วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจฮาลาลแก่สาธารณะ

      2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านนำเสนอแผนธุรกิจฮาลาล

       3)  เพื่อกระตุ้นให้ผู้สอนและนักศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจฮาลาล

      4)  เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาในต่างสถานศึกษารวมไปถึงคณะครูอาจารย์

5) เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอแผนธุรกิจอิสลามและนวัตกรรมทางธุรกิจของนักศึกษา

3.กลุ่มเป้าหมาย

การนำเสนอแผนธุรกิจฮาลาลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 40 คน

ผู้สนใจที่เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 200 คน

4.วัน เวลาและสถานที่

    วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้อง Press Conference อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

5.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

    แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

6.รูปแบบการดำเนินโครงการ

เปิดรับแผนธุรกิจสปาฮาลาลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดชั้นปี

การตีโจทย์ของกรรมการเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจสปาฮาลาลของทีม 1 ชั่วโมง

การนำเสนอแผนธุรกิจฮาลาลทีมละ 10 นาที ซักถามและเสนอแนะ 5 นาที รวมเวลาทีมละ 15 นาที

การมอบรางวัล

    1) มอบรางวัลที่ 1, 2 และ 3 สำหรับทีมที่เข้าประกวด

    2) มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอทุกท่าน

    3) มอบรางวัลสำหรับนักศึกษาที่เป็นพี่เลี้ยงดีเด่น

     4)  นิทรรศการให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม

7.กำหนดการการดำเนินโครงการ

เปิดรับสมัครและส่งแผนธุรกิจฮาลาล (ทีมละ 4 คน)     วันที่ 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิเข้าประกวด            วันที่ 11 สิงหาคม 2560

การประกวด                        วันที่ 16 สิงหาคม 2560

8.เกณฑ์การตัดสินการประกวดแผนธุรกิจฮาลาล

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

– นักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดชั้นปี

– จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 4 คน  

เวลา/สถานที่ใช้ในการแข่งขัน  

– เวลาในการระดมความคิดตีโจทย์ 1 ชั่วโมง 

– เวลาในการนำเสนอทีมละ 10 นาที วันที่ 16 สิงหาคม 2560 (ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.ในงานมอ. วิชาการ ณ ห้อง press ชั้น 3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

วิธีการประกวด และอุปกรณ์  

– กรรมการแจ้งโจทย์ที่จะใช้ในการประกวด

– พิธีกรจับสลากเลือกทีมนำเสนอโดยวิธีการจับฉลาก  

– กำหนดเวลาการแข่งขัน  

    – เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน  

    – เวลา 09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงานโดย ดร.หมะหมูด หะยีหมัด ประธานโครงการ     

เปิดโครงการโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

    – เวลา 09.15 – 10.15 น.  ระดมสมองปรับแผนธุรกิจสปาฮาลาล

    – เวลา 10.30 – 12.30 น.  การประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจสปาฮาลาล   

                                                แต่ละทีมนำเสนอแผนทีมละ 10 นาที 

    – เวลา 12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ละหมาด 

    – เวลา 13.30– 14.30 น.  การประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจสปาฮาลาล (ต่อ)

                                               แต่ละทีมนำเสนอแผนทีมละ 10 นาที 

    – เวลา 14.30 – 15.00 น.  การประชุมคณะกรรมการเพื่อรวบรวมคะแนน 

    – เวลา 15.00 – 15.30 น.  การประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล     

                                               โดย ดร.หมะหมูด หะยีหมัด  

                                               อาจารย์ประจำแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 

    – เวลา 15.30 น.   ปิดโครงการโดยหัวหน้าแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 

4. เกณฑ์การตัดสิน คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด)     

    1) ภาพรวมธุรกิจ (10คะแนน) พิจารณาจาก  

        – แนวคิดธุรกิจ 

        – ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจการค้า)  

        – เหตุผล/สิ่งจูงใจ (เหตุผลและสิ่งจูงใจในการดำเนินธุรกิจ ประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ)  

        – แนวคิดและความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ        

    2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ (SWOT Analysis) (10คะแนน) พิจารณาจาก  

        – จุดแข็ง (Strength)    

        – จุดอ่อน (Weakness)    

        – โอกาส (Opportunity)    

        – อุปสรรค (Threat)        

    3) แผนการจัดการ (10คะแนน) พิจารณา   

        – การกำหนดโครงสร้างองค์กร 

        – การแบ่งหน้าที่งานที่ชัดเจนเหมาะสม   

    4) แผนการดำเนินงานด้านการตลาด (Marketing Plan)(10คะแนน) พิจารณาจาก 

        – ระบุกลุ่มเป้าหมายหลัก/กลุ่มเป้าหมายรอง พร้อมเหตุผล  

        – การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 4P’s  

    5) แผนการผลิต (10คะแนน) พิจารณาจากการแสดงกระบวนการผลิต/บริการ       

    6) แผนการเงิน (10คะแนน) พิจารณาจากประมาณการรายได้ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และ ส่วนประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุนแหล่งเงินทุน   

    7) ธรรมาภิบาล (10คะแนน) พิจารณาจริยธรรมที่มีต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ ความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม    

    8) ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง(30คะแนน)  

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1) แผนธุรกิจฮาลาลของนักศึกษาได้รับการเผยแพร่

          2) นักศึกษาสามารถประมวลความรู้ สร้างแผนธุรกิจที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการอิสลาม

          3) นักศึกษาได้ถ่ายทอดทฤษฎีและการประยุกต์ทางการจัดการธุรกิจฮาลาลสู่แผนธุรกิจฮาลาล

         4) นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์และทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจต่อสาธารณะมากขึ้น

          5) ผู้สนใจเข้าถึงองค์ความรู้ด้านแผนธุรกิจฮาลาลเพิ่มขึ้น

10.ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ดร.หมะหมูด หะยีหมัด    อาจารย์แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
กำหนดการ

โครงการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลของนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 2

(Halal Business Plan Contest – IBPC 2017)

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2559

ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
———————————————-

เวลา                กิจกรรม

เวลา 08.30 – 09.00 น.         ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน  

เวลา 09.00 – 09.15 น.         กล่าวรายงานโดย ดร.หมะหมูด หะยีหมัด ประธานโครงการ     

                                               เปิดโครงการโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

เวลา 09.15 – 10.15 น.          ระดมสมองปรับแผนธุรกิจฮาลาล

เวลา 10.30 – 12.30 น.          การประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจอิสลาม   

                                                แต่ละทีมนำเสนอแผนทีมละ 10 นาที 

เวลา 12.30 – 13.30 น.          รับประทานอาหารเที่ยง ละหมาด 

เวลา 13.30 – 14.30 น.          การประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจอิสลาม (ต่อ) 

                                              แต่ละทีมนำเสนอแผนทีมละ 10 นาที 

เวลา 14.30 – 15.00 น.          การประชุมคณะกรรมการเพื่อรวบรวมคะแนน 

เวลา 15.00 – 15.30 น.          การประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล     

                                               โดย ดร.หมะหมูด หะยีหมัด  

                                               อาจารย์ประจำแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 

เวลา 15.30 น.           ปิดโครงการโดยหัวหน้าแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *