ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนซากาต ครั้งที่ 1/2017

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับทุนซากาตได้ที่หัวหน้าแผนกฯ 5720410053 นางสาวกูมาสือนะห์ รงโซะ 5920410064 นางสาว ราฟีดาฮ์ มะดีเยาะ 5820410102 นางสาวกาญจนา หมาดสตูล 5920410059 นางสาวซูลีฮะห์  เจ๊ะเต๊ะ 5920410069 นายอิรฟัน สาและ โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย 1 ชุด…