รายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา 2558

ดร.ธวัช นุ้ยผอม

5520410022 ซูราณี การีอูมา
5520410047 นูรฮูดา นิระเฮง
5520410051 นูรีฮัน อะไตย
5520410086 สุนิสา มะลี
5520410109 อานีรา ฮายีเจ๊ะอาแว
5520410117 อุสมาน ละซอ
5520410119 ฮาซัน ดาราแมอะยี
5520410143 ชาลิตา หมัดสารา
5520410147 ซาฮารา มูฮำมัด
5520410164 โนรอาดีลา ยาการียา
5520410187 รอฮานา เตะ
5520410232 อีมาน มะเก

ดร.หมะหมูด หะยีหมัด

5520410011 จันจิรา บิลยะแม
5520410019 ซารีนา ชูสงษ์
5520410028 ไซหนับ เหมหมาด
5520410031 ดาริกา ดำหนู
5520410036 นริศรา ใบสะเหล็ม
5520410048 นูรฮูดา มะกะ
5520410094 หามีด๊ะ เลเด็น
5520410177 มัยซูรีย์ เจะเหล๊าะ
5520410199 สุไฮนี สอหมาน
5520410205 อนุธิดา ด่าโอะ
5520410206 อรดา ยูโสะ
5520410234 ฮาซาน่า ติเอียดย่อ
5520410245 นินูรอิหซาน สะแลแม

อ.อริศ หัสมา

5520410038 นาซีฟ๊ะ วาเลาะแต
5520410042 นีรนุช พงพยัค
5520410060 ฟาตีฮะ บือราเฮง
5520410069 มาเรียม แยงคุณเชา
5520410085 สุนัยญา แดงเหม
5520410090 สุไรยะห์ อุเซ็ง
5520410097 อนุสรา แวดือราแม
5520410108 อานีรา คาเร็ง
5520410123 ฮาลีเม๊าะ มะรอโซะ
5520410140 คอมีซะห์ หะยีอาลี
5520410151 ธราวุธ อุสมา
5520410153 นาดียะ กาเซง
5520410188 รัตนา จันทร์เพ็ญ
5520410209 อักรีมา อาดำ
5520410228 อามีระห์ จูมะ
5520410241 โซเฟีย มาเลาะ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *