กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษารุ่นที่ 1

ขอเชิญนักศึกษาเอกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามชั้นปีที่ 4 ทุกคน (บังคับ) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22-23 ธันวาคม 2558 ที่ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักศึกษาแจ้ง size เสื้อที่ ธราวุธ  …

สอบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังจากสิ้นสุดการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 /2558 เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาประเมินตนเองในแบบสอบถามต่อไปนี้ ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้เรียนผ่านไปในวิชานั้นๆ โดยจาก 18 วิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน จะทำการสุ่มประเมินแค่ 25% คิดเป็น แค่ 5 รายวิชาต่อไปนี้ ให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาต่อไปนี้ เข้าไปตอบแบบประเมินตามลิ้ง หลังชื่ออาจารย์ผู้สอน (ใช้เวลาไม่นาน) ที่สำคัญมีผลต่อการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยครับ…