กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษารุ่นที่ 1

ขอเชิญนักศึกษาเอกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามชั้นปีที่ 4 ทุกคน (บังคับ)

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 22-23 ธันวาคม 2558 ที่ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นักศึกษาแจ้ง size เสื้อที่ ธราวุธ

 

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม รุ่นที่ 1

22-23 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ว/ด/ป เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
22/12/58 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน มูฮัมหมัด อีแมดือเระ  ค่าลงทะเบียน 200 บาท
  08.30-08.45 น. เปิดพิธีและกล่าวโอวาท โดย หน.แผนกฯ อ.อริศ หัสมา

มูฮำหมัด  อีแมดือเระ

 
  08.45-09.45 น. ความรู้เกี่ยวสหกิจศึกษา
09.45-10.00 น. พักเบรก
10.00-12.00 น. ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณในหน่วยงาน มัศณีย์  หะยีมายอ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง + ละหมาด
13.00-14.30 น. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน และโปรแกรมติดต่อสื่อสารในสำนักงาน อานนท์ เหมือนกู้

มูฮำหมัด  อีแมดือเระ

14.30-14.45 น. พักเบรก
14.45-16.30 น. การใช้แปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน และโปรแกรมติดต่อสื่อสารในสำนักงาน (ต่อ) อานนท์ เหมือนกู้

มูฮำหมัด  อีแมดือเระ

19.00-20.30 น. การสร้างบุคลิกภาพและการทำงานเป็นทีม ดร.ธวัช นุ้ยผอม
20.30-20.45 น. พักเบรก
20.45-22.15 น. Work Shop วัฒนธรรมองค์การกับการปรับตัว ดร.หมะหมูด หะยีหมัด
ว/ด/ป เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 23/12/58 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง + ละหมาด
13.00-14.15 น. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ

แบ่งกลุ่ม Work Shop

ดร.หมะหมูด หะยีหมัด

มูฮัมหมัด อีแมดือเระ

14.15-14.30 น. พักเบรก
14.30-16.00 น. นำเสนอการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่ม ดร.หมะหมูด หะยีหมัด

มูฮัมหมัด อีแมดือเระ

19.00-20.30 น. การทำ project และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ดร.ธวัช นุ้ยผอม

อ.อริศ หัสมา

20.30-20.45 น. พักเบรก
20.45-22.00 น. การทำ project และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (ต่อ) ดร.ธวัช นุ้ยผอม

อ.อริศ หัสมา

22.00-22.15 น. ปิดโครงการ มอบประกาศนียบัตร ถ่ายภาพหมู่

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *