กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษารุ่นที่ 1

ขอเชิญนักศึกษาเอกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามชั้นปีที่ 4 ทุกคน (บังคับ) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22-23 ธันวาคม 2558 ที่ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักศึกษาแจ้ง size เสื้อที่ ธราวุธ  …