สอบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังจากสิ้นสุดการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 /2558 เรียบร้อยแล้ว

ขอให้นักศึกษาประเมินตนเองในแบบสอบถามต่อไปนี้ ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้เรียนผ่านไปในวิชานั้นๆ

โดยจาก 18 วิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน จะทำการสุ่มประเมินแค่ 25% คิดเป็น แค่ 5 รายวิชาต่อไปนี้

ให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาต่อไปนี้ เข้าไปตอบแบบประเมินตามลิ้ง หลังชื่ออาจารย์ผู้สอน (ใช้เวลาไม่นาน)

ที่สำคัญมีผลต่อการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยครับ

ขอบคุณครับ

 

วิชา 763-318 Theory and application of Islamic economics อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์อับดุลเลาะ อับรู >>>

วิชา 763-345 Business Law อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิศักดิ์ ดือเระ >>>

วิชา 763-342 Principles of Accounting in Islam อาจารย์ผู้สอน ดร.ธวัช นุ้ยผอม >>>

วิชา 763-341 Marketing Management อาจารย์ผู้สอน ดร.หมะหมูด หะยีหมัด >>>

วิชา 763-323 Macroeconomics II อาจารย์ผู้สอน Mr.Darwish Moawad >>>

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *