สำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา

 รับที่
 วันที่
 เวลา

ส่วนราชการ
ที่ วันที่   14 สิงหาคม 2562 (03:06)      
เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องประชุม

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
ด้วย
ตำแหน่ง
หน่วยงาน โทร.
มีความประสงค์จะขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา คือ
         ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni ขนาด 200 ที่นั่ง          ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni ขนาด 50 ที่นั่ง
         ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun ขนาด 30 ที่นั่ง          ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
         ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา          หอประชุม Imam al-Nawawi ขนาด 500 ที่นั่ง
         ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5 ขนาด 150 ที่นั่ง          ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ ขนาด 80 ที่นั่ง
         ห้องประชุม al-Aiyubi ขนาด 60 ที่นั่ง          ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ ขนาด 50 ที่นั่ง
         ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom ขนาด 47 ที่นั่ง          ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4 ขนาด 40 ที่นั่ง
         ห้องประชุม Imam al-Ghazali ขนาด 30 ที่นั่ง          ห้องประชุม Imam al-Rafie ขนาด 10 ที่นั่ง
         ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ ขนาด 14 ที่นั่ง          ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
         ห้องเรียน LR1 ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง          ห้องเรียน LR2 ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง
         ห้องเรียน LR3 ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง          ห้องเรียน LR4 ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง
         ห้องเรียน LR5 ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง          ห้องเรียน LR6 ชั้น 3 ขนาด 20 ที่นั่ง
         ห้องเรียน LR7 ชั้น 3 ขนาด 20 ที่นั่ง          ห้องเรียน LR8 ชั้น 3 ขนาด 80 ที่นั่ง
         ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ ขนาด 200 ที่นั่ง          ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ ขนาด 100 ที่นั่ง
         ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ ขนาด 40 ที่นั่ง          ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ ขนาด 40 ที่นั่ง
         ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ ขนาด 40 ที่นั่ง          ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา ขนาด 15 ที่นั่ง
     โดยขอบริการโสตทัศนูปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้
         Amplifier          Microphone
         Projector          Visualiser
         Wireless Microphone
เพื่อ
ในวันที่ ถึงวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น. จำนวน คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
หมายเหตุ หากเวลาขอใช้ห้องตรงกับวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ
                                             ลงชื่อผู้ขอ
  ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบค่าล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่
           ลงชื่อผู้รับรอง / อาจารย์ที่ปรึกษา
เรียน
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่
ห้อง/สถานที่ ดังกล่าวว่าง สมควรอนุญาตให้ใช้ได้
ห้อง/สถานที่ ดังกล่าวไม่ว่าง
      สมควรมอบหมายให้นาย
พิจารณาผู้ปฏิบัติงาน โดย


เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และอนุมัติให้
มาทำงานนอกเวลาราชการในครั้งนี้

ลงชื่อผู้เสนอความเห็น
ตำแหน่ง
วันที่เดือนพ.ศ. เวลา
 คำสั่งการของผู้พิจารณาอนุมัติ


อนุมัติ           ไม่อนุมัติ

 ลงชื่อผู้อนุมัติ
 ตำแหน่ง
 วันที่เดือนพ.ศ. เวลา