:: ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::


Administrator Login
Username:
Password :
ใช้ Username และ Password
ของ PSU-Passport
การขอใช้ห้องประชุม
มิถุนายน 2561
พฤอา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

:: การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::
ที่
ว.ด.ป
เวลา - เวลา
ชื่อผู้ขอ
ตำแหน่ง
ห้อง
สถานะ
141. 05 ก.พ. 2561 08:30 - 16:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 8,14,15 รอ อ่านรายละเอียด
142. 10 ก.พ. 2561 08:30 - 16:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 6 รอ อ่านรายละเอียด
143. 31 ม.ค. 2561 16:00 - 20:00 นายรอกิ เจ๊ะเต้ เจ้าหน้า... 14 รอ อ่านรายละเอียด
144. 07 ก.พ. 2561 13:00 - 16:30 นางศิรินยา สาอิ นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
145. 25 ม.ค. 2561 08:30 - 12:00 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 10 รอ อ่านรายละเอียด
146. 23 ม.ค. 2561 08:30 - 16:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 10 รอ อ่านรายละเอียด
147. 28 ม.ค. 2561 08:00 - 14:30 นางสาวสุจิตรา ยีหวังเจริญ นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
148. 05 ก.พ. 2561 08:00 - 16:00 อาจารย์ ดร. สราวุธ สายทอง อาจารย์ 10 รอ อ่านรายละเอียด
149. 31 ม.ค. 2561 13:00 - 16:00 อาจารย์ ดร. สราวุธ สายทอง อาจารย์ 6 รอ อ่านรายละเอียด
150. 21 ม.ค. 2561 08:30 - 12:00 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 10 รอ อ่านรายละเอียด
151. 05 ก.พ. 2561 08:30 - 16:30 นางฮุสนา อุษมานี นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
152. 19 ม.ค. 2561 08:30 - 16:30 นางฮุสนา อุษมานี นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
153. 23 ม.ค. 2561 10:00 - 12:00 น.ส.ฮัซนะห์ ดอเลาะ จนท.ศูย์ย... 14 รอ อ่านรายละเอียด
154. 17 ม.ค. 2561 13:00 - 16:00 ดร. สราวุธ สายทอง อาจารย์ 14 รอ อ่านรายละเอียด
155. 18 ม.ค. 2561 19:00 - 22:30 นางสาวซอฝีเยาะ โตีะดุสน รองประธา... 10 รอ อ่านรายละเอียด
156. 17 ม.ค. 2561 09:00 - 12:00 นายยามูดิน สาและ นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
157. 20 ม.ค. 2561 09:00 - 12:00 ผศ.ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทารง อาจารย์ 13 รอ อ่านรายละเอียด
158. 11 ม.ค. 2561 20:00 - 22:00 นายอานนท์ เหมือนกู้ นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
159. 16 ม.ค. 2561 09:00 - 12:00 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 14 รอ อ่านรายละเอียด
160. 16 ม.ค. 2561 09:00 - 12:00 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 10 รอ อ่านรายละเอียด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
หมายเหตุ
1 = ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni
2 = ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni
3 = ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun
4 = ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
5 = ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
6 = หอประชุม Imam al-Nawawi
7 = ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5
8 = ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
9 = ห้องประชุม al-Aiyubi
10 = ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ
11 = ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom
12 = ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4
13 = ห้องประชุม Imam al-Ghazali
14 = ห้องประชุม Imam al-Rafie
15 = ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
16 = ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
18 = ห้องเรียน LR1 ชั้น 3
19 = ห้องเรียน LR2 ชั้น 3
20 = ห้องเรียน LR3 ชั้น 3
21 = ห้องเรียน LR4 ชั้น 3
22 = ห้องเรียน LR5 ชั้น 3
23 = ห้องเรียน LR6 ชั้น 3
24 = ห้องเรียน LR7 ชั้น 3
25 = ห้องเรียน LR8 ชั้น 3
26 = ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ
27 = ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ
28 = ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
29 = ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
30 = ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
31 = ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-313928-50 ต่อ 2216
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
canun@bunga.pn.psu.ac.th