:: ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::


Administrator Login
Username:
Password :
ใช้ Username และ Password
ของ PSU-Passport
การขอใช้ห้องประชุม
กันยายน 2560
พฤอา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

:: การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::
ที่
ว.ด.ป
เวลา - เวลา
ชื่อผู้ขอ
ตำแหน่ง
ห้อง
สถานะ
81. 04 พ.ค. 2560 08:00 - 16:30 นายมูฮำหมัด อีแมดือเระ นักวิชาก... 10,27 รอ อ่านรายละเอียด
82. 25 เม.ย. 2560 08:30 - 16:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 13 รอ อ่านรายละเอียด
83. 14 พ.ค. 2560 08:30 - 16:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 13 รอ อ่านรายละเอียด
84. 13 พ.ค. 2560 08:30 - 16:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 10 รอ อ่านรายละเอียด
85. 14 พ.ค. 2560 08:30 - 16:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 10 รอ อ่านรายละเอียด
86. 05 พ.ค. 2560 09:00 - 12:30 นางสาวฟาติน เตาะสาตู ผู้ปฏิบั... 13 รอ อ่านรายละเอียด
87. 25 - 26 เม.ย. 2560 14:00 - 17:00 นส.ฮัสนีย์ มะดือราแว อาจารย์ ร... 1,27 รอ อ่านรายละเอียด
88. 20 พ.ค. - 21 เม.ย. 2560 07:00 - 17:00 นายอาสมาน ลือแบลูโดง เจ้าหน้า... 6,7,25,27 รอ อ่านรายละเอียด
89. 21 เม.ย. 2560 14:00 - 16:30 นายอุสมาน ราษฎร์นิยม รักษาการ... 13 รอ อ่านรายละเอียด
90. 12 เม.ย. 2560 13:30 - 15:00 เอกการสอนอิสลามศึกษา นักศึกษา 20 รอ อ่านรายละเอียด
91. 08 เม.ย. 2560 08:00 - 16:30 นายมูฮำหมัด อีแมดือเระ นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
92. 27 มี.ค. 2560 14:00 - 16:30 นายบาดือรี ดอกอ นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
93. 24 มี.ค. 2560 19:00 - 22:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 13 รอ อ่านรายละเอียด
94. 27 มี.ค. 2560 08:30 - 23:30 นางสาวปารีตา หวังสะอาด นักศึกษา 7 รอ อ่านรายละเอียด
95. 27 มี.ค. 2560 08:30 - 16:30 นางสาวสุจิตรา ยีหวังเจริญ นักวิชาก... 24 รอ อ่านรายละเอียด
96. 04 เม.ย. 2560 08:30 - 16:30 นางสาวนูรไอนี หมาดหมีน นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
97. 29 มี.ค. 2560 08:30 - 12:00 นายยามูดิน สาและ นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
98. 24 มี.ค. 2560 08:30 - 12:00 นายยามูดิน สาและ นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
99. 24 มี.ค. 2560 14:30 - 16:00 นายยามูดิน สาและ นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
100. 24 มี.ค. 2560 08:30 - 12:00 นายยามูดิน สาและ นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
หมายเหตุ
1 = ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni
2 = ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni
3 = ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun
4 = ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
5 = ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
6 = หอประชุม Imam al-Nawawi
7 = ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5
8 = ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
9 = ห้องประชุม al-Aiyubi
10 = ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ
11 = ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom
12 = ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4
13 = ห้องประชุม Imam al-Ghazali
14 = ห้องประชุม Imam al-Rafie
15 = ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
16 = ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
18 = ห้องเรียน LR1 ชั้น 3
19 = ห้องเรียน LR2 ชั้น 3
20 = ห้องเรียน LR3 ชั้น 3
21 = ห้องเรียน LR4 ชั้น 3
22 = ห้องเรียน LR5 ชั้น 3
23 = ห้องเรียน LR6 ชั้น 3
24 = ห้องเรียน LR7 ชั้น 3
25 = ห้องเรียน LR8 ชั้น 3
26 = ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ
27 = ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ
28 = ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
29 = ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
30 = ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
31 = ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-313928-50 ต่อ 2216
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
canun@bunga.pn.psu.ac.th