แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ต่าง ๆ

ส่วนราชการ
ที่ วันที่     20 กันยายน 2563      
เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องประชุม

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
ด้วย
ตำแหน่ง
หน่วยงาน โทร.
มีความประสงค์จะขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา คือ
             ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni ขนาด 200 ที่นั่ง              ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni ขนาด 50 ที่นั่ง
             ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun ขนาด 30 ที่นั่ง              ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
             ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา              หอประชุม Imam al-Nawawi ขนาด 500 ที่นั่ง
             ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5 ขนาด 150 ที่นั่ง              ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ ขนาด 80 ที่นั่ง
             ห้องประชุม al-Aiyubi ขนาด 60 ที่นั่ง              ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ ขนาด 50 ที่นั่ง
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom ขนาด 47 ที่นั่ง              ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4 ขนาด 40 ที่นั่ง
             ห้องประชุม Imam al-Ghazali ขนาด 30 ที่นั่ง              ห้องประชุม Imam al-Rafie ขนาด 10 ที่นั่ง
             ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ ขนาด 14 ที่นั่ง              ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
             ห้องเรียน LR1 ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง              ห้องเรียน LR2 ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง
             ห้องเรียน LR3 ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง              ห้องเรียน LR4 ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง
             ห้องเรียน LR5 ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง              ห้องเรียน LR6 ชั้น 3 ขนาด 20 ที่นั่ง
             ห้องเรียน LR7 ชั้น 3 ขนาด 20 ที่นั่ง              ห้องเรียน LR8 ชั้น 3 ขนาด 80 ที่นั่ง
             ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ ขนาด 200 ที่นั่ง              ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ ขนาด 100 ที่นั่ง
             ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ ขนาด 40 ที่นั่ง              ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ ขนาด 40 ที่นั่ง
             ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ ขนาด 40 ที่นั่ง              ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา ขนาด 15 ที่นั่ง
     โดยขอบริการโสตทัศนูปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้
             Amplifier              Microphone
             Projector              Visualiser
             Wireless Microphone

เพื่อ
ในวันที่ ถึงวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น. จำนวน คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
หมายเหต   หากเวลาขอใช้ห้องตรงกับวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ                                   ลงชื่อผู้ขอ
  ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบค่าล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่
     ลงชื่อผู้รับรอง / อาจารย์ที่ปรึกษา
เรียน
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่
ห้อง/สถานที่ ดังกล่าวว่าง สมควรอนุญาตให้ใช้ได้
ห้อง/สถานที่ ดังกล่าวไม่ว่าง
      สมควรมอบหมายให้นาย .................................
พิจารณาผู้ปฏิบัติงาน โดย
........................................................................
........................................................................
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และอนุมัติให้...............
.....................มาทำงานนอกเวลาราชการในครั้งนี้
ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอความเห็น
ตำแหน่ง........................................................
วันที่........เดือน...........................พ.ศ.............
 คำสั่งการของผู้พิจารณาอนุมัติ
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
 ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติ
 ตำแหน่ง.............................................................
 วันที่........เดือน..............................พ.ศ...............
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-313928-50 ต่อ 2216
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
canun@bunga.pn.psu.ac.th