ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล นายอิสมาแอ ระนี
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Ismail Ranee
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
อีเมล์ ismail.r@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
       
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลาดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน