ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล Dr. Ibrahima Lamine Sano (Expert from Guinea)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Ibrahima Lamine Sano Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์ ibrahima.s@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Studies
- Political Science

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2560 Ph.D. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand
2548 M.H.Sc. Political Science(Honours) International Islamic University  Malaysia, Malaysia
2546 B.Hs. Human Science (Honours) Fiqh and Usul Al- Fiqh International Islamic University  Malaysia, Malaysia
2545 B.A. Islamic Revealed Knowledge and Heritage International Islamic University  Malaysia, Malaysia
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน