ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.กาเดร์ สะอะ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Kader Sa-ah Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์ kader.s@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Arabic Language
- Islamic Studies

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
  Ph.D. Islamic Studies Universiti Utara Malaysia, Malaysia
  M.H.Sc. Arabic as a Second Language International Islamic University Malaysia, Malaysia
  B.A. Dawah and Usuluddin The Islamic University of Madina, Saudi Arabia
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน