ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Nifarid Raden-Ahmad
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
อีเมล์ nifarid.r@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Education-Teaching

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2528 M.Ed. Education-Teaching Sciences Kasetsart University, Thailand
  Diploma Education Okayama University, Japan
2521 B.Sc. in Ed. Education-Physics Prince of Songkla University, Thailand

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน