ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Ahmad Yeesunsong Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
อีเมล์ ahmad.y@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Education
- Higher Education
- Quality Assurance

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2547 Ph.D. Higher Education Chulalongkorn University, Thailand
2533 M.Ed. Community Development Education Prince of Songkla University, Thailand
2522 B.A. Political Science Ramkhamhaeng University, Thailand

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน