ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.ยูโซะ ตาเละ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Yusof Talek Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์ yusof.t@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Sociology
- Islamic Studies

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2551 Ph.D. Sociology University Utara Malaysia, Malaysia
2529 M.A. Islamic Studies University of Karachi, Pakistan
2527 B.A. Islamic Studies University of Karachi, Pakistan

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน