ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอชีด เจะมะ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Abdulrashid Chema
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์ abdulrasyid.c@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Studies

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2534 M.A. Islamic Studies University of Karachi, Pakistan
2529 B.A. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน