psu
 หน้าแรก  อัลฟาลัก   เกี่ยวกับ   ;วัตถุประสงค์  เมลถึงเจ้าของเวป  คำถามที่ถามบ่อย

        

โอมัร อัล คัยยัม(Omar Al-Khayyam)
1044-1123(464-543 H)

เป็นชาวเปอร์เซีย(Persian) เป็นนักคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร,นักปรัชญาและกวี ตำราทางดาราศาสตร์ ฃื่อ Maqalat fi al-Jabr wa al-Muqabila และ Resalah Dar Wujud,Al-Tarikh-al-Jalali(ปฏิทิน) กวีนิพนธ์เรื่อง Rubaiyyat(quatrain a classic literature 1859) การแก้สมการกำลังสาม,binomial theorem คำนวณเวลา1 ปีมี 365.24219858156 วันค่าปัจจุบัน คือ 356.242196 วัน 


กลับตารางนักวิทยาศาสตร์มุสลิม

กลับหน้าแรก

เวปไซต์ "อิสลามและวิทยาศาสตร์" เป็นเวปไซต์ของโครงการ
ศูนย์สารสนเทศอิสลามและอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้