กลับหน้า fathoni.com
  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี  
วิทยาลัยอิสลามยะลา
 
เกี่ยวกับเวปไซด์นี้
 
คำถามที่ถามบ่อย
 
มีข้อข้องใจ
 
 
 
 
 
 

              หมายถึง การปฏิบัติเพื่อแสดงการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ โดยมีความนอบน้อม มีความรักและยอมรับในการเป็นพระเจ้าของพระองค์

สิ่งที่เป็นอีบาดะฮ์นั้นมีมากมาย เช่น หลักการอีมาน 6 ประการ ได้แก่ การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ศรัทธาต่อบรรดามะลาอีกะฮ์ ศรัทธาต่อคัมภีร์ต่างๆ ศรัทธาต่อบรรดารอซูล ศรัทธาต่อวันอาคีเราะฮ์ และศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการณ์ของอัลลอฮ์ ซึ่งในบรรดาการอีบาดะนั้นมีจํานวนมากอย่างเช่นการดํารงละหมาด5เวลา การบริจาคซากาต การถือศีลอดในเดือนเราะมะฏอน การประกอบพิธีหัจญ์ และการกระทําอีบาดะฮ์อย่างอื่นนอกเหนือจากการที่กล่าวมาข้างต้นนี้.

 

ในการอีบาดะฮ์นั้นจะแสดงออกโดยได้หลายทางกล่าวคือ ทางจิตใจ ทางการพูด ทางการปฏิบัติ และทางที่เปิดเผย ถึงแม้แต่การกระทําที่ซ้อนเร้น

 

              ความจริงของการอีบาดะฮ์นั้นก็คือ การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ ซุบฮานาฮูวาตาอาลาในทุกเรื่องที่ปวงบ่าวทําการเคารพภักดี เป็นต้นว่า การขอวินวอน ความหวาดเกรง ความหวัง การเชือด การบนบาน และอื่นๆ อันเป็นการอีบาดะฮ์ประเภทต่างๆในรูปแบบของการนอบน้อมถ่อมตนต่อพระผู้เป็นเจ้า มีความปรารถนาและความเกรงขาม พร้อมกับความรักอย่างเต็มเปี่ยมในอัลลอฮ์ตาอาลา และมีความรู้สึกตํ่าต่อยต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และอัลลอฮ์ตาอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานความว่า “ ดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีอัลลอฮ์ ในฐานะเป็นผู้มอบการอีบาดะฮ์นั้นแด่พระองค์เท่านั้น เพิ่งรู้เถิดว่า สําหรับอัลลอฮ์คือการเคารพภักดีที่บริสุทธิ์ ” ( อัล-ซูมัร 2-3)

จําเป็นที่เราจะต้องอีบาดะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเพราะอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างเรามาเพื่อการอีบาดะฮ์ต่อพระองค์ดังโองการของอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานความว่า “ และข้ามิได้บังเกิด ญินและมนุษย์ มาเพื่ออะไร นอกจากเพื่อเคารพภักดีต่อข้า ข้าไม่ประสงค์ปัจจัยยังชีพจากพวกเจ้าเหล่านั้น และข้าไม่ประสงค์ให้เขาเหล่านั้นให้อาหารแก่ข้า พระองค์คือผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพอย่างมาก ทรงมีพลังเข้มแข็งยิ่ง ” ( อัล-ซารียาต 56-58)

พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานความว่า มนุษย์เอ๋ย จงเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าที่ทรงบังเกิดพวกเจ้า และบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเจ้าเถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะยําเกรง.

คือผู้ทรงให้แผ่นดินเป็นที่นอน และฟ้าเป็นอาคาร แก่พวกเจ้า และทรงให้นํ้าหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วได้ทรงให้บรรดาผลไม้ออกมา เนื่องจากนํ้านั้น ทั้งนี้เพือเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าให้มีผู้เท่าเทียมใดๆขึ้นสําหรับอัลลอฮ์โดยที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู่

( อัล-บากอเราะฮ์ 21-22)

   
กลับหน้าที่แล้ว
ขึ้นข้างบน
ไปยังหน้าต่อไป


โครงการศูนย์สารสนเทศอิสลามและอิสลามศึกษา ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยความร่วมมือของจังหวัดปัตตานี และ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน
ผู้ดูแลระบบ : webmaster@fathoni.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีที่ขนาด 800 x 600