กลับหน้าแรก
  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี  
วิทยาลัยอิสลามยะลา
 
เกี่ยวกับเวปไซด์นี้
 
คำถามที่ถามบ่อย
 
มีข้อข้องใจ

           

กัลวอช , อะหมัด เอ . มปป . ประวัติศาสตร์อิสลาม . เกษม แสวงศิษย์ และนิพนธ์ ลักษณะปรีชา แปล

กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ ส . วงศเสงี่ยม .

 

ดลมนรรจน์ บากา และ มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ 2542. อาณาจักรออตโตมาน (ราชวงค์อุษมานียะฮ

ปัตตานี : โรงพิมพ์มิตรภาพ

 

ภาษาอาหรับ

ابن كثير ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م تفسير ابن كثير (الطبعة الثالثة) دارالاندلس

 

حسن ابراهيم حسن ١٩٧٩ م تاريخ الاسلام (الطبعة التاسعة) القاهرة : مكتبة النهضة المصرية.

 

سيد قطب ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م في ظلال القرآن ، القاهرة : دارالشروق .

 

الطبري ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٩ م ، تاريخ الامم والملوك . لبنان : دارالكتب العلمية .

 

-----، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م جامع البيان في تفسير القرآن. القاهرة : دارالحديث

 

عبد الخالق ، عبدالرحمن ١٩٨٣ م فصول في السياسة الشرعية في الدعوة الى الله ، الكويت :

جمعية إحياء التراث الاسلامى

 

الكيلانى ، ماجدارسان ١٩٧٨ م تطورو مفهوم النظرية التربية الاسلامية عمان : جمعية عمال المعبى التعاونية .

 

ภาษาอังกฤษ

Abdullah, Abdul Rahman. 1982. Educational Theory : a Quranic Outlook. Makkah :

Umm al Qura University .

 

Al Afandi, Muhd Hamid; Baloch, Nabi Ahmad. 1980 Curriculum and Teacher Education. Great

Britain : Hodder and Stoughton

Ahsraf, Ali. 1985. New Horizon in Muslim Education. Great Britain : Antony Rowe Ltd.,

 

. 1991. An Integrated Education System in a Multi,-Faith and Cultural Country. Basri,

Ghazali ed. Kuala Lumpur : Sharikat Alat Tulis Soorane.

 

Alavi, S.M. Ziauddin. 1988. Muslim Educational Thought in the Middle Ages. New Delhi : Chawla

Composer.

 

Ali, Abdullah Yusuf. 1990. The Holy Quran: English Thanslation of the Meaning and Commentary.

Madinah : King Fahd Holy Quran Printing Complex.

 

Bakar, Osman. 1992. Classification of Knowledge in Islam: A Study in Islamic Philosophies of

Sciences. Kuala lumpur : Usaha C. and L. Sdn. Bhd.

 

Basri, Ghazali ed. 1991. An Integrated Education System in Multi – Cultural Countries. Kuala

Lumpur : Sharikat Alat Tulis Soorane

 

Bilgrimi, H.H; Ashraf , S.A. 1985. The Concept of Islamic University. Great Britain : Antony

Rowe Ltd.

 

1978. . Conference Book on the First World Conference on Muslim Education. King Abdul Aziz

University

 

Cowan, J.M. 1976. Arabic – English Dictionary. 3 the ed. New York : Spoken Language

Services Inc.

 

Dalip, Abd al Rahman. 1990. Dasar-Dasar Pendidikan Islam Zaman Kulafa al Rashiddin. Selangor :

Pencetakan Pustaka Jaya

 

Deboer, T.J. 1983. The History of Philosophy in Islam. Jones, Edward R. Trans. Delhi :

University Offset.

 

Dodge, Bayard. 1962. Muslim Education in Medieval Times. USA : the Geramon Press.

 

Fakry, Majid. 1963. A History of Islamic Philosophy. New York : Libray of Congress Cataloquing

Publication.

 

Al Ghazali, 1963. Tahafut al Falasifah (Incoherence of the Philosophers) Kamali, Sabih Ahmad

Trans, Lahore : Nawa – i – Waqt Printer,

 

Glassc', Cyril. 1989. The Concise Encyclopaedie of Islam. New York : Hayer and Row

Publication, Inc.,

 

Haykal, Mohd Husein. 1993. The Life of Muhammad. Al Faruqi, Ismail Ragi Trans, Kuala Lumpur :

Percetakan Zafar Sdn. Bhd.

 

Hitti, P.K. 1989. History of the Arabs. 10 th ed. Hongkon : n.p.,

 

Husayn, Sayyid Mutlub. 1978. Evolution of Social Institutions in Islam During First Century of

Hijrah. Delhi : D.K. Fine Art Press.

 

Husein, Syed Sajjaj ; Ashraf , S.A. 1979. Crisis in Muslim Education. London : William Clowes and

Son Limited,

 

Ibn Khaldun. 1980. Muqaddimah ibn Khaldun (Muqaddimah and Introduction of History). 2 nd ed.

Rosenthal, Franck Trans. New Jersey : Princetin University Press.

 

Khan, Muhd Sharif. 1986. Development of Muslim Educational Thought (700-1900) . Michigan :

University Microfilm International.

 

Muslehudin, Mudh. 1984. Islam Its Theology and the Greek Philosophy. 2 nd ed. Lahore :

eel-matbaat-ul-Arabia,

 

Nakosteen, Mehdi. 1964. History of Islamic Origin of Western Education. Boulder : University

Colorado Press.

 

Qadir , C.A. 1988. Philosophy and Science in Islamic World. Great Britain : Maekeys of Chattham.

 

Quddus, Syed Abdul. 1989. The Challenge of Islamic Renaissance. New Delhi : Mehra Offset Press.

 

Rahman, Afzalur. 1980. Muhammad the Educator of Mankind. London : Muslim Schools Trust.

 

Rizavi, Sajjad. 1986. Islamic Philosophy of Education. Lahor : Izharsons Printing

 

Salamon, Ahmad Sobri. 1988. Azhar and Politics. Kuala Lumpur : al Rahmaniyah.

 

Shalaby, Ahmad. 1954. History of Muslim Education. Beirut : Dar al Kashshaf.

 

Sharif. M.M. 1989. A History of Muslim Philosophy 2 nd ed. Delhi : Low Price Publication,

 

al Sharjabi, Abdul-Ghani Qassim, Hamad, Amatul-Razzag Ali. 1991. The Education Conference

Book, Planning , Implementation, Recommendations and Abstracts of Presented Papers.

Jordan : Islamic Studies and Research Association,

 

Siddiqui, Bakhtiar Husain. 1991. Knowledge : An Islamic Perspective. Pakistan : Islamic Research

Institute Press.

 

Al Tabrizi. 1980. Mishkat ul Masabih. Siddiqui, Abdul Majid Trans New Delhi : Pataudi House,

 

Al Tibawi, 1976 . Islamic Education : Its Traditions and Modernization into Arab National System.

London : Luzac and Company.

 

al Umari, Akram Daya. 1991. Madinan Society at the Time of Prophet. Khattab, Huda Trans. USA :

International Graphics,

 

Walzer, R. 1962. Greek into Arabic. London : Bruno Carrier.

 

Watt, W. Montgomery . 1992. Islamic Philosophy and Theology : An Extend Survey. 3 the ed.

Edinberge : Edinberge University Press.

ภาษามาลายู

 

Acheh, H. Aboebakar. 1976. Sejarah Filasifat Islam. Kelantan : Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

 

al Ghazali. 1994. Ihya Ulum ul Din. Ya'qub, Ismail trans Kota Bharu : Pustaka Aman Press

Sdn. bhd.

 

Hamka. 1984. Tafsir al Azhar Jakarta : Pustaka Panjinas.

 

Lunggulung, Hasan. 1991. Asas-Asas Pendidikan Islam. Kuala Lulpur : Pustaka Press,

 

. 1986. Pengenalan Tamadun Islam Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa

dan Pustaka,

 

Muhammad, Khairuddin. 1979. Sejarah Islam Vol.2 Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Shuib, Fadzlullah. 1995. Kecermelangan Ilmu Dalam Sejarah dan Tamadun Islam. Kuala

Lumpur : Zan corporate Communication Sdn Bld.,

 

Sibai, Mustafa. n.d.. al Sirah al Nabawiyah. Riyadh : Dar al Tarbiyah.

 

Siddik, Abdullah. 1994. Islam Dan Ilmu Pengetahun. Kuala Lumpur : Dewan Pustaka Press,

 

Yahaya, Mahayudin. 1990. Islam Di Spanyol Dan Sicily . Kuala Lumpur : Dewan Bahase dan

Pustaka

 

Yahaya, Mahayudin; Halimi, Ahmad Jelani. 1994 Sejarah Islam. 3 th ed. Kuala Lumpur : Vivar

Pringting Sdn. Bhd.,

 

สิ่งที่ไม่ตีพิมพ์

 

Narongraksakhet, Ibrahim. 1995. Towards Integrated Curriculum in Islamic Private Schools in

Southern Thailand : A Case Study on The Relatinoship between Traditional and Modern

Subjects M Ed. Thesis, International Islamic University , Malaysia

 

. 1993 b. Ibn Khaldun : Some Basic of Learning. Pressented at M.E.d. Postgraduated

Student's Meeting, Department of Education, Intermational Islamic University, Malaysia

 

. 1994. The Influence of Greek Philosophy Upon Muslim Philosophy of Education pressented

at M.Ed. Postgraduated Student's Meeting, Department of Education, International Islamic

University , Malaysia .

 

Waedureh, Imran. 1993. Al Zarnuji : Theory of Learning. Pressented al M.Ed. Postgraduated

Student's Meeting, Department of Education, International Islamic University, Malaysia.

 

Ismail, Sha'ban. 1994. M. Ibnu Sahnoon a Fiqih Education and an Educationist Research Paper

Pressented al IIUM., Malaysia in October


กลับหน้าที่แล้วกลับหน้าแรก หน้าต่อไป    


โครงการศูนย์สารสนเทศอิสลามและอิสลามศึกษา ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ดูแลระบบ : webmaster@fathoni.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีที่ขนาด 800 x 600