เมื่อวันที่ 7-13 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น 12 คน ได้เดินทางไปราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการสอนภาษาอาหรับระหว่างศูนย์ภาษาอาหรับฯ และติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (IISN) ณ มหาวิทยาลัยจอร์แดน มหาวิทยาลัยอัลอัลบัยต์ และมหาวิทยาลัยอัญยัรมูก 
ซึ่งผลจากการเดินทางครั้งนี้ คณะผู้เดินทางได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา (IISN) รวมถึงข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอัลอัลบัยต์ ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือด้านการจัดทำโปรแกรมและหลักสูตรการสอนภาษาอาหรับ 
2. การจัดอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอาหรับแก่บุคลากรและนักศึกษา 
3. โครงการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนภาษาอาหรับ 
4. แนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านการจัดทำแบบทดสอบภาษาอาหรับ และ
5. ข้อเสนอสำคัญอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และประเทศไทยในอนาคต 
ในการนี้ คณะผู้เดินทางได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด อะหมัด อัล-คาไลเลห์ แกรนด์มุฟตีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน และคุณพรพงศ์ กนิษฐานนท์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัมมาน อีกด้วย
 
ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ