วิสัยทัศน์
มีความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการทางด้านภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาในระดับภูมิภาค
 
          พันธกิจ
1. สร้างและพัฒนาแบบทดสอบภาษาอาหรับและจัดทดสอบมาตรฐานภาษาอาหรับ
2. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมทางภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาหรับและการสื่อสารแก่นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนและบุคคลทั่วไป
 
          ทั่วไป
4. ให้บริการวิชาการภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ