โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย
  1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  2. กลุ่มงานทดสอบและวัดมาตรฐานทางภาษา
  3. กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา 
          การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการดําเนินงาน
  1. มีคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา
  2. มีการประเมินผลตามมาตรฐานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานที่ไม่ผลิตบัณฑิต
 
          แหล่งที่มาของรายได้
  1. เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยตามปีงบประมาณ
  2. เงินอุดหนุนจากภายนอก
ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ