ความเป็นมาของหน่วยงาน
 
            จากการสัมมนานานาชาติทั้ง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2553 และวันที่ 14-16 มกราคม 2556 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงการประกาศ “ปฏิญญาปัตตานี” (Pattani Declaration) ที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันของนักวิชาการอิสลามศึกษาจาก 16 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากกลุ่มประเทศอาหรับ แอฟริกาและกลุ่มประเทศอาเซียน ต่างเห็นพ้องกันในความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้อิสลามที่ถูกต้องบริสุทธิ์แก่สังคมโลกเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อศาสนาอิสลามและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเพื่อยกระดับการศึกษาอิสลามในประเทศไทยสู่เวทีสากล จึงได้มีการตกลงให้มีการจัดตั้งศูนย์ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาขึ้น ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา
 
ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ