ภารกิจ 
 
          ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษามีภารกิจดังนี้
 
           1.รูปแบบกิจกรรม
1.1 จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ออิสลามศึกษา
1.2 จัดทำแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอาหรับ
1.3 จัดอบรมเทคนิคและวิทยาการการสอนภาษาเพื่ออิสลามศึกษา
1.4 จัดทำคู่มือการพัฒนาทักษะทางภาษาอาหรับ อังกฤษ มลายู
1.5 จัดทดสอบและวัดมาตรฐานภาษาอาหรับ
1.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และสัมมนาทางภาษา
     
           2.การบริการวิชาการทางด้านภาษาเพื่ออิสลามศึกษา
2.1 จัดการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่ออิสลามศึกษาแก่นักศึกษา
2.2 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาระยะสั้นในหลักสูตรต่างๆ
2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาแก่ครูผู้สอนในโรงเรียนของรัฐและเอกชน
2.4 ทดสอบวัดมาตรฐานทางภาษาอาหรับแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
2.5จัดการอบรมเทคนิควิทยาการการสอนภาษาให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน
2.6 ให้คำปรึกษาแนะแนวด้านการการสอนภาษาแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
2.7 จัดค่ายอบรมทางภาษาแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
2.8 ให้คำปรึกษาด้านภาษาแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 
          3.พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านภาษา
3.1 ผลิตตำรา หนังสือ คู่มือพัฒนาทักษะทางภาษา
3.2 ผลิตแบบทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอาหรับ
3.3 จัดทำหลักสูตรการอบรมทางภาษาต่างๆ
3.4  ผลิตพจนานุกรมเฉพาะด้านทางภาษาอาหรับอาทิ ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ ภาษาอาหรับเพื่อการธนาคาร ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว สูตรภาษาอาหรับเพื่อการแพทย์
3.5 ผลิตสื่อการเรียนภาษาต่างๆ อาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูเบื้องต้น
ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ