โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับสำหรับครูและผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม