โครงการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอาหรับ (ครั้งที่ 1)