โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ วันที่  26 – 27 ก.ค. 2559  (ช่วงที่ 1) อบรมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทักษะต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกฝนภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาและเพื่อการสื่อสารและ วันที่  2,18 – 19 ส.ค. 2559 (ช่วงที่ 2)  จัดการแข่งขันทางวิชาการด้านภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา  ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 
วัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อ
           1. พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
           2. สร้างความพร้อมแก่นักเรียนในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
           3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับผ่านเวทีแข่งขันทางวิชาการ
 
โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 90 คน จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว   

*** หากท่านต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับให้ติดต่อเจ้าที่ ศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนาภาษานานาชาติ

ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ