โครงการอบรมและแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ (คอฏอบะห์)

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาฯ ได้จัดโครงการอบรมและแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ (คอฏอบะห์) ไป เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการ