โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษา

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาฯ   ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษา  เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559
โดยวัตถุประสงค์ เพื่อ
      1.พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับของนักศึกษาให้สามารถใช้ในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี
      2.พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาหรับของนักศึกษาให้สามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้
      3.พัฒนาทักษะการนำความรู้ภาษาอาหรับเพื่อการศึกษาและการค้นคว้าทางวิชาการ
 
ซึ่งมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยกิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับ โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติด้วยการสนทนา การแสดงละคร การละเล่น การตอบปัญหา การใช้ชีวิตในประจำวัน โดยใช้ภาษาอาหรับเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของผู้เข้าร่วมอบรม  

*** หากท่านต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับให้ติดต่อเจ้าที่ ศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนาภาษานานาชาติ

ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ